పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు ,మీ పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలకు,మీ వ్యాపార అభివృద్ధికి ,మరణించిన వారికి శ్రధనంజలి ప్రకట్టనలకు సంప్రదించండి 9248011114.                          Happy Birthday Add Rs.500 FULL Day Call: 9248011114                          Scrolling Add Rs.500 Call: 9248011114                          Full day Add Rs. 1000 Call: 9248011114                          Sponser Logo Add Rs.800 Call: 9248011114                          Video Add Rs.1500 Call: 9248011114                          30 Minites Programes ADD Rs.2000 Call: 9248011114

Thursday , March 21 2019
Breaking News

Principal Secretary (Agriculture) Department held a review meeting with officials.

వ్యవ్స఺య మరియు సహక఺ర శ఺ఖ ముఖయ క఺రయదరిి శ్రీసి. నుాయ థ సాయథి IAS గాయు శనగలు, సన్ఫ్లవర్, కందుల, వేయుశనగ, మినుభులు మ రియు ఩ెసయలు కొనుగోళ్ల఩ ై తేదీ: 19.03.2019న మ దయయహనం 3 గంట ల కు సమీక్షా సభావేశం నిరవహ ంచయరు. భామకెట ంగ్ శాఖ సంచాలకుల వామికామాాలమంలో నియవహ ంచిన ఈ సభావేశంలో మారకెట ంగ్ శ఺ఖ సంచయలకులు శ్రభీ తి .జి.లక్షమిఫాభ, …

Read More »

*అడవులు, పర్యావరణ రక్షణ పరంగా తెలంగాణ మొదటి స్థానంలో నిలవాలి* *ప్రాజెక్టుల కోసం అటవీ భూసేకరణ చేసినచోట ఆదర్శవంతంగా ప్రత్యామ్నాయ అడవుల పెంపకం*

*కంపా నిధులతో చేపట్టిన ప్రత్యామ్నామ అటవీ పెంపకం ప్రాంతాలలో త్వరలో పర్యటన* *ఎన్నికల కోడ్ పేరుతో అమలులో ఉన్న కార్యక్రమాలకు ఆటంకం వద్దు, కొనసాగాలి* తెలంగాణ కంపా అథారిటీ తొలి సమావేశంలో చీఫ్ సెక్రటరీ ఎస్.కే.జోషి తెలంగాణ ప్రభుత్వం రికార్డు స్థాయిలో సాగునీటి ప్రాజెక్టులను నిర్మించటంతో పాటు, ఇతర అభివృద్ది పథకాలను కొనసాగిస్తోందని, ఇందుకోసం సేకరించిన అటవీ భూములకు బదులుగా ప్రత్యామ్నాయ ప్రాంతాల్లో అటవీ పెంపకం యుద్ద ప్రాతిపదికన కొసాగించాలన్నారు …

Read More »

Principal Secretary (MA&UD) held a Video Conference with Municipal Commissioners

Principal Secretary Municipal Administration and Urban Development Arvind Kumar asked the municipal officials to formulate a special strategy for sanitation and ensure that the towns are kept clean. Addressing the municipal commissioners through a video conference, he asked the municipal commissioners to personally monitor morning sanitation and take It up …

Read More »

Chief Secretary, Govt. of Telangana మంగళవహరం షచివహలయంలో EODB Reforms Action Plan 2019 ఩ ైస.఺యస్ డా. ఎస్.జ్ోష఺ వివిధ శహఖల అధ కహరులతో షమీక్షా షమయవేవం నిరవహ ంచారు.

షులభతర వహణిజ్యం 2019 కి షంబంధ ంచి 80 షంషకరణలకు గహను 78 ఩ూరిత అయయయయని, మిగతా 2 షంషకరణలను మయరతి 27 లోగహ ఩ూరితచేయడానికితగు చరయలు తీషుకోవహలని ఩భరుతవ ఩ధరాన కహరయదరతి డా. ఎస్.కె.జ్ోష఺ఆదేశంచారు. మంగళవహరం షచివహలయంలో EODB Reforms Action Plan 2019 ఩ ైస.఺యస్ డా. ఎస్.జ్ోష఺ వివిధ శహఖల అధ కహరులతో షమీక్షా షమయవేవం నిరవహ ంచారు. ఈ షమయవేవంలో ఩తర ేయక ఩ధరాన …

Read More »

Today as per the guidelines of Central Zoo Authority, New – Delhi, a five day’s workshop on Specialized Theme Based Training Programme for Zoo Keepers on regional basis is conducted at Nehru Zoological Park, Hyderabad.

Sri. Munindra, I.F.S., Addl. PCCF (Wildlife & Admin), T.S., inaugurated the workshop by lighting the lamp at the Bio-scope hall, Nehru Zoological Park, Hyderabad, in the presence of Dr. Sidhanand Kukretty, I.F.S., Director Zoo Park, Smt. N. Kshitija, I.F.S., Curator and Sri. Syed Maqsood Mohiuddin, Asst. Conservator of Forests, Nehru …

Read More »

TSWREI Society launched Summer Camps for parents of students studying in social welfare residential educational institutions. Dr RS Praveen Kumar, Secretary, TSWREIS, inaugurated the camps at Gachibowli stadium today

TSWREIS Launches Summer Camps for Parents In a first of its kind in the state, the TSWREI Society launched Summer Camps for parents of students studying in social welfare residential educational institutions. Dr RS Praveen Kumar, Secretary, TSWREIS, inaugurated the camps at Gachibowli stadium today amid scenes of jubilation and …

Read More »