పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు ,మీ పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలకు,మీ వ్యాపార అభివృద్ధికి ,మరణించిన వారికి శ్రధనంజలి ప్రకట్టనలకు సంప్రదించండి 9248011114.                          Happy Birthday Add Rs.500 FULL Day Call: 9248011114                          Scrolling Add Rs.500 Call: 9248011114                          Full day Add Rs. 1000 Call: 9248011114                          Sponser Logo Add Rs.800 Call: 9248011114                          Video Add Rs.1500 Call: 9248011114                          30 Minites Programes ADD Rs.2000 Call: 9248011114

Tuesday , April 23 2019
Breaking News
Home / Property / TATKAL EXAMINATION FEE FOR SSC & INTERMEDIATE (TOSS) PUBLIC EXAMINATIONS, April/May, 2019

TATKAL EXAMINATION FEE FOR SSC & INTERMEDIATE (TOSS) PUBLIC EXAMINATIONS, April/May, 2019

The candidates who have got admissions into the SSC and Intermediate Telangana Open School Course during the Academic year 2018-19 and the earlier failed candidates, eligible to appear for the SSC and Intermediate (TOSS) Public Examinations of April/May, 2019 scheduled in 4th week of April, 2019, but could not pay the examination fee in time, can avail the opportunity of “Tatkal Scheme” from 22nd to 28th March, 2019 for paying the examination fee. They have to pay the Tatkal fee of Rs. 500/- for SSC and Rs.1000/- for Intermediate, in addition to the normal examination fee. For further details they are requested to contact Coordinator of their respective study centre.

Sd/-

DIRECTOR, TOSS

Check Also

TEXT AND LOGO AD ONLY 100/-

TEXT AND LOGO AD ONLY 100/-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *