పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు ,మీ పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలకు,మీ వ్యాపార అభివృద్ధికి ,మరణించిన వారికి శ్రధనంజలి ప్రకట్టనలకు సంప్రదించండి 9248011114.                          Happy Birthday Add Rs.500 FULL Day Call: 9248011114                          Scrolling Add Rs.500 Call: 9248011114                          Full day Add Rs. 1000 Call: 9248011114                          Sponser Logo Add Rs.800 Call: 9248011114                          Video Add Rs.1500 Call: 9248011114                          30 Minites Programes ADD Rs.2000 Call: 9248011114

Tuesday , April 23 2019
Breaking News
Home / Property / TSWREI Society launched Summer Camps for parents of students studying in social welfare residential educational institutions. Dr RS Praveen Kumar, Secretary, TSWREIS, inaugurated the camps at Gachibowli stadium today

TSWREI Society launched Summer Camps for parents of students studying in social welfare residential educational institutions. Dr RS Praveen Kumar, Secretary, TSWREIS, inaugurated the camps at Gachibowli stadium today

TSWREIS Launches Summer Camps for Parents
In a first of its kind in the state, the TSWREI Society launched Summer Camps for parents of students studying in social welfare residential educational institutions. Dr RS Praveen Kumar, Secretary, TSWREIS, inaugurated the camps at Gachibowli stadium today amid scenes of jubilation and loud cheers from parents and dignitaries. More than 300 parents across Telangana will participate in the most spectacular and memorable the first ever Parents’ Summer Camps from 18th March 2019 to 22nd March 2019. The idea behind the conduct of summer camps for parents is to encourage and enlighten parents from humble family backgrounds about the need to give up bad habits and focus on children’s education and physical fitness.
Dr Kumar said that “great parents make great children and he urged the parents to become role models to their children”. It is a fact that progress of students depends not on teachers alone, but equally on parents, he further claimed.
Dr Kumar thanked the Chief Minister K. Chandrasekhar Rao and Welfare Minister Koppula Eshwar for their vision.

Yours sincerely
Dr. B. Venkat Raju
7680076150
Content Manager, TSWREIS
Masabtank Hyderabad

Check Also

TEXT AND LOGO AD ONLY 100/-

TEXT AND LOGO AD ONLY 100/-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *