పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు ,మీ పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలకు,మీ వ్యాపార అభివృద్ధికి ,మరణించిన వారికి శ్రధనంజలి ప్రకట్టనలకు సంప్రదించండి 9248011114.                          Happy Birthday Add Rs.500 FULL Day Call: 9248011114                          Scrolling Add Rs.500 Call: 9248011114                          Full day Add Rs. 1000 Call: 9248011114                          Sponser Logo Add Rs.800 Call: 9248011114                          Video Add Rs.1500 Call: 9248011114                          30 Minites Programes ADD Rs.2000 Call: 9248011114

Tuesday , April 23 2019
Breaking News
Home / Property / Chief Secretary, Govt. of Telangana మంగళవహరం షచివహలయంలో EODB Reforms Action Plan 2019 ఩ ైస.఺యస్ డా. ఎస్.జ్ోష఺ వివిధ శహఖల అధ కహరులతో షమీక్షా షమయవేవం నిరవహ ంచారు.

Chief Secretary, Govt. of Telangana మంగళవహరం షచివహలయంలో EODB Reforms Action Plan 2019 ఩ ైస.఺యస్ డా. ఎస్.జ్ోష఺ వివిధ శహఖల అధ కహరులతో షమీక్షా షమయవేవం నిరవహ ంచారు.

షులభతర వహణిజ్యం 2019 కి షంబంధ ంచి 80 షంషకరణలకు గహను 78 ఩ూరిత
అయయయయని, మిగతా 2 షంషకరణలను మయరతి 27 లోగహ ఩ూరితచేయడానికితగు చరయలు
తీషుకోవహలని ఩భరుతవ ఩ధరాన కహరయదరతి డా. ఎస్.కె.జ్ోష఺ఆదేశంచారు.
మంగళవహరం షచివహలయంలో EODB Reforms Action Plan 2019 ఩ ైస.఺యస్
డా. ఎస్.జ్ోష఺ వివిధ శహఖల అధ కహరులతో షమీక్షా షమయవేవం నిరవహ
ంచారు. ఈ
షమయవేవంలో ఩తర
ేయక ఩ధరాన కహరయదరతి అజ్య్ మిశహా, ముఖయకహరయదరుిలు జ్యేష్
రంజ్న్, షునీల్ వరమ, వశహంక్ గోయల్, ఩రతవమా ల శహఖ కమీశనర్ నదీమ్ అసమద్, ఩఺స఺బి
స కటారీ షతయనారహయణరెడి, డ నాయయశహఖ కహరయదరతి నిరంజ్న్ రహఴు, ప ైర్ షరీవస స్ డడజి
గో఩఺కృశణతద తరులు నుహలొ
గనాారు.
ఈ షందరభంగహ స.఺యస్ మయటాలడుతూ ఩రతవమా ల శహఖ అధ కహరులు వివిధ శహఖల
అధ కహరుల షమనవయంతో ఩నిచేయయలనాారు. షంషకరణల Feed back Methodology,
Implementation guidelines అనిా శహఖలు నుహట
ంచేలయ చూడాలనాారు. DIPP
నిబంధనల ఩కరహరం షంషకరణలు ఉండాలనాారు.
఩రతవమా ల శహఖ ముఖయకహరయదరతి జ్యేష్ రంజ్న్ మయటాలడుతూ Construction
permission online approval కు షంబంధ ంచి అటవీ, ప ైర్ శహఖల డాటలను మునిి఩ల్
శహఖతో అనుషంధానం ఩నులను వ ంటనే ఩ూరిత చేయయలనాారు. కహరతమక శహఖకు
షంబంధ ంచి ESI Corporation Data ను Share చేసే విశయమ ై DIPP తో
షం఩దర ంచనునాటాల తెలినుహరు. మంచినీట కన క్షనాకు షంబంధ ంచి మిశన్ భగీరథ,
మ టర
రవహటర్ ఴర్క్ అధ కహరులు అఴషరమ ైన చరయలను ఩ూరిత చేశహరని స఺.యస్ కు
విఴరతంచారు.
————————————————-

Check Also

TEXT AND LOGO AD ONLY 100/-

TEXT AND LOGO AD ONLY 100/-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *