పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు ,మీ పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలకు,మీ వ్యాపార అభివృద్ధికి ,మరణించిన వారికి శ్రధనంజలి ప్రకట్టనలకు సంప్రదించండి 9248011114.                          Happy Birthday Add Rs.500 FULL Day Call: 9248011114                          Scrolling Add Rs.500 Call: 9248011114                          Full day Add Rs. 1000 Call: 9248011114                          Sponser Logo Add Rs.800 Call: 9248011114                          Video Add Rs.1500 Call: 9248011114                          30 Minites Programes ADD Rs.2000 Call: 9248011114

Tuesday , April 23 2019
Breaking News
Home / Property / Principal Secretary (Agriculture) Department held a review meeting with officials.

Principal Secretary (Agriculture) Department held a review meeting with officials.

వ్యవ్స఺య మరియు సహక఺ర శ఺ఖ ముఖయ క఺రయదరిి శ్రీసి. నుాయ

సాయథి IAS గాయు
శనగలు, సన్ఫ్లవర్, కందుల, వేయుశనగ, మినుభులు మ రియు ఩ెసయలు కొనుగోళ్ల఩ ై
తేదీ: 19.03.2019న మ దయయహనం 3 గంట ల కు సమీక్షా సభావేశం నిరవహ ంచయరు. భామకెట ంగ్ శాఖ
సంచాలకుల వామికామాాలమంలో నియవహ ంచిన ఈ సభావేశంలో మారకెట ంగ్ శ఺ఖ సంచయలకులు
శ్రభీ తి .జి.లక్షమిఫాభ, మారకెెడ్, హాకా ఎం.డీ. ఫాసెయచామిభమిము మారకెెడ్, నాపెడ్, హాకా
మరియు మారకెట ంగ్ శ఺ఖ ఉననతయధిక఺రులు ప఺ల
ొగనయనరు.
ఈ సమావేశంలో వావసాయోత్఩త్ుతలను కనీస భద్

త్త ధయలకు కొనుగోలు విషమబ ై
కులంకుశంగా చమిచంచి ఈ క్ంీదివిధంగా ఆదేశాలు జామీచేమడబ ైనద:ి-
 కొనుగోళ్లవివయభులు:-
Sl.
No.
Commodity
Centers
opened
purchased
( in MTs.)
Value
(in Crores)
No. of
farmers
1 Redgram 121 95601 542.53 91352
2 Bengalgam 41 23956 110.68 14753
3 Sunflower 1 121 0.65 136
కందులు:-
 క ందరప్ర భుత్వం 70,300 మెటర క్ టనునల కందుల కొనుగోళ్లకు అనుమతంచడమెైనది.
అయిన ప్ప ట కీ, జిలలాలలోని రకైత్ుల కోరిక మేరకు అదనంగ఺ 25,301 మెటర క్ టనునలను
మాష
్ర఩రబుత్వం మకైత్తల వద్

నుంచి కనీస భద్

త్త ధయకు కొనుగోలు చేసినది.
 కంద్ుల మకైత్తలకు ఇంకనూ చెల్లంచాల్ిన యూ. 85.00 కోటలల మాష
్ర఩రబుత్వ ఫకాభల఩ెై
తాతాెల్కంగా భకెల అభికం దావమా వచిచన డఫుులను వాడుకొనుటకు అనుభతించ
డబ ైనద.ి
 ఇ఩఩ట కేకంద్ులు భామకెట్ కు మావడం ఩ూముికావసుునంద్ున మాష
్రంలోని అనిన కొనుగోలు
కేందరాలు తేదీ23.03.2019 నాట క్త్భ కాయాకలానుాలను భుగించాల్ిందిగా ఆదేశంచడ
బ ైనది.
శ న గ లు:-
 2018-19 సంవ్ త్స ర మునకు గ఺ను క ందర ప్ర భుత్వం 34,500 మెటర క్ టనునల శనగలు
కొనుగోలుకకై ఆదేశంచ డమెైన ది. ఇప్ప ట వ్ ర కు, 41 కొనుగోలు క ందయర ల దయవర఺ 23,956 మెటర క్
ట నునల శ న గ లు కొనుగోలు చేయ డ మెైన ది. వ఺ట విలువ్ రూ. 110.68 కోటలల.
 మకైత్తల వద్

నుంచి కొనుగోలు చేసిన సయుకు గోదాభులకు చేమిన వ ంటనేవాట క్సంఫంధించిన
గోదాభు యశ్రద్ులను ఆమా కొనుగోలు సంస

లకు వ ంటనే ఩ం఩ి మకైత్తలకు చెల్లం఩ులు
చేమాల్ిందిగా ఆదేశంచడబ ైనద.ి
సన్ ఫ్లవర్:-
 2018-19 సంవ్ త్స ర మునకు గ఺ను క ందర ప్ర భుత్వం 750 మెటర క్ టనునల సన్ ఫ్లవర్
కొనుగోలుకకై ఆదేశంచ డమెైన ది. ఇప్ప ట వ్ ర కు, ఒక (1) కొనుగోలు కేంద్రం దయవర఺ 121 మెటర క్
ట నునల సన్ ఫ్లవర్ కొనుగోలు చేయ డ మెైన ది. వ఺ట విలువ్ రూ. 0.65 కోటలల.
 మకైత్తల వద్

నుంచి ఇంకనూ ఎకుెవగా ఩ంట ఉననటలల సభాచాయం ఉననంద్ున అద్నంగా
కొనుగోలుకకైకేంద్ర఩రబుతావనిక్఩రతినుాద్నలు ఩ం఩ుటకు అదేశంచడబ ైనది.
వేయుశనగ:-
 2018-19 సంవ్ త్స ర మునకు గ఺ను క ందర ప్ర భుత్వం 53,000 మెటర క్ టనునల వేయుశనగ
కొనుగోలుకకై ఆదేశంచ డమెైన ది.
 మకైత్తల వద్

నుంచి ఩ంట కొనుగోలుకు ఩ూముిస
థాభలో ఏమా఩టలల చేమాల్ిందిగా
ఆదేశంచడబ ైనది.
2019-20 ఖమీఫ్ – యభీ భామకెట ంగ్ల఩ెైభుంద్సుు ఩రణాళిక:-
 మాష
్రమకవ నూా శాఖ నియవహ ంచిన సభగీబూ సమేవ వివమాల ఆధాయంగా, ఩రతి మకైత్త వామీగా ఩ంట వివ
మాల నమోద్ు కాయాకభీ ం ఏఈవో ల దావమా నుారయంభంచడబ ైనది.
 ఈ డాటా దావమా మకైత్తలు ఩ండమంచిన ఩ంటల ముత్ుం వివమాలు ఆమా శాఖలకు అంద్ుఫాటలలో
ఉంచుటకు నియ

భంచడబ ైనది.
 ఩రతిు఩ంట వివమాలు భామకెట ంగ్శాఖకు భమిము వమి఩ండమంచు వివమాలు నుౌయసయపమాల సంస

కు
అంద్జేమఫడతాభ. ఇంత్య ఩ంటల వివమాలు మాష
్రకొనుగోలు సంస

అభన భార్ె్ పెడ్కు ఇవవ
డం జయుగుత్తంది.
 ఩రతిుభమిము ధానాం కొనుగోళ్లలో ఏ విధంగాన ైతేమకైత్తలకు వామిఅక ంటల దావమా కొనుగోళ్లముత్ుం
చెల్లంచఫడతాయో అదేవిధంగా చెల్లంచుటకు భార్ెపెడ్ కూడా స ంత్ంగా సాఫ్ట

వేర్ త్మాయు చేసుకొని,
మాఫోభేసీజన్ నుంచి మకైత్తలకు నేయుగా చెల్లంచేవిధంగా ఏమా఩టలల చేముటకు ఆదేశంచడబ ైనద.ి

Check Also

TEXT AND LOGO AD ONLY 100/-

TEXT AND LOGO AD ONLY 100/-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *